Чернихівецька громада

припинила діяльність, увійшла до складу Збаразької громади

КП "Старозбаразьке"

Керівник підприємства - Мельничук Василь Гордійович

Місцезнаходження юридичної особи – c. Старий Збараж

С Т А Т У Т

комунального підприємства «Старозбаразьке»
Чернихівецької об'єднаної територіальної громади
Збаразького району  Тернопільської області
(нова  редакція)

      Загальні положення.

1.1. Комунальне підприємство «Старозбаразьке» (надалі – підприємство), утворене рішенням сесії  Старозбаразької сільської ради  від 11 березня 2012 року   №  177.
1.2. Засновник  підприємства - Старозбаразька  сільська  рада  рішенням  від  27 грудня  2016 року  № 5-1/2016  реорганізована  шляхом   приєднання   у   Ч е р н и х і в е ц ь к у   об'єднану територіальну громаду.
1.3. З моменту реорганізації Старозбаразької сільської ради, підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне правонаступнику – Чернихівецькій сільській раді.
1.4. Власником  підприємства  в   порядку   правонаступництва   є   Чернихівецька   об'єднана територіальна  громада  в  особі  Чернихівецької  сільської  ради.
1.5. Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Законів України, інших  нормативно – правових актів, рішень Чернихівецької сільської ради та цього Статуту.
1.6. Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його державної  реєстрації.
1.7. Підприємство має рахунки в банку  та  печатку.
1.8. Підприємство має самостійний баланс і діє на основі госпрозрахунку, самоокупності і і бюджетного фінансування заходів програми соціально-економічного розвитку територіальної громади, виконання яких йому доручається.
1.9. Місцезнаходження  та  юридична  адреса  підприємства :  47386    село  Старий   Збараж, вулиця  Старозбаразька  142, Збаразький  район, Тернопільська  область, Україна.
       2. Правовий статут підприємства.
2.1. Підприємство  є  юридичною особою.
2.2. Підприємство   є   самостійним   господаруючим   суб’єктом ,   має   право    виступати
учасником цивільно – правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, виступати позивачем та відповідачем в суді.
2.3. Підприємство несе відповідальність в межах майна , на яке відповідно до законодавства України може бути звернуте стягнення.
       3. Мета та предмет діяльності.
3.1. Підприємство створене для обслуговування потреб територіальної громади.
3.2. Предметом діяльності підприємства є :
-  будівництво житлових та нежитлових будівель – 41.20 ;
-  надання ландшафтних послуг – 81.30;
-  збирання безпечних відходів – 38.11 ;
-  будівництво доріг та автострад (ремонт та обслуговування комунальних доріг) – 42.11;
-  виготовлення виробів з бетону для будівництва (бруківки та фундаментних блоків) – 23.61;
-  забір, очищення та постачання води (обслуговування водонапірних башень) – 36.00;
-  каналізація, відведення і очищення стоків – 37.00 ;
-  ремонт  і  технічне обслуговування електричного обладнання (вуличне освітлення) – 33.14;
-  надання  транспортних  послуг  з  перевезення  пасажирів  та  вантажів – 49.42 ;
-  організація  поховань  і  надання  суміжних  послуг  (утримання  кладовищ) – 96.03;
-  інші  види  діяльності   з   прибирання – 81.39;
-  ремонт  інших  побутових  виробів  і  предметів  особистого  вжитку – 95.29;
-  діяльність  готелів  і  подібних  засобів  тимчасового  розміщення – 55.10;
-  організація  інших  видів  відпочинку  та  розваг – 93.29;
-  надання в  оренду  і  експлуатацію  власного  чи  орендованого  майна – 68.20;
-  післяурожайна  діяльність (обробіток  землі  для  громадян) – 01.63;
-  рекламні  агенства  (організація рекламної діяльності) – 73.11;
-  надання інших  індивідуальних  послуг – 96.09;
-  вирощування  ягід, горіхів, інших плодових дерев   і  чагарників – 01.25;
-  вирощування  інших  однорічних  рослин – 01.19;
-  надання  послуг  перукарнями – 96.02;
- інші види діяльності , що не заборонені чинним законодавством України.

     4.Порядок утворення та використання майна і коштів підприємства.

4.1. Майно підприємства становлять основні засоби, оборотні кошти а також цінності, вартість яких відображається в балансі.
4.2. Джерелом формування майна і  коштів  підприємства є :
-  кошти сільського бюджету, які передбачаються щорічно рішенням  сесії  сільської  ради;
-  доходи отримані від виконання робіт, наданих послуг а також інших видів господарської діяльності ;
-  амортизаційні відрахування  ;
-  кредити банків та інших кредиторів ;
-  пожертвування громадян, підприємств та організацій ;
-  інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
     Для  забезпечення  діяльності  підприємства  за  рахунок  грошового  внеску  засновника збільшується статутний фонд  до  10 000 (десяти тисяч) гривень.
4.3. З дозволу Чернихівецької сільської ради підприємство має право продавати і передавати  своє майно іншим підприємствам , здавати його в оренду , надавати безплатно в тимчасове користування , здійснювати інші господарські операції.
4.4. На договірних умовах підприємство має право використовувати майно інших юридичних та  фізичних  осіб,  купувати  будівлі,  споруди, транспорт  й  інші  засоби  за рахунок коштів, отриманих від власної фінансово – господарської діяльності.
    Підприємство  здійснює  користування  природними  ресурсами  відповідно  до  мети своєї діяльності  та  чинного  законодавства  України.
4.5. Підприємство може виконувати операції з цінними паперами , облігаціями, банківськими вкладами та створювати фонди для досягнення своїх статутних цілей і завдань.
4.6. Збитки, завдані підприємству  в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними   особами ,  державними   органами   відшкодовуються   добровільно   або   за рішенням   суду.
4.7 .Порядок оподаткування підприємства визначається чинним законодавством України.
4.8. Кошти підприємства використовуються для :
-  організації , розвитку  та  розширення  виробничої  діяльності ;
-  оплати праці працівникам ;
-  сплати обов’язкових платежів до  бюджету  та  цільових  державних  фондів ;
-  вирішення  питань  соціального  розвитку  колективу підприємства , а  також  поліпшення умов  праці, життя  і  здоров’я   працівників.


      5. Управління підприємством.


5.1. Вищим  органом  управління  підприємством  є  Засновник – власник.
           До виключної компетенції Засновника-власника  відноситься :
5.1.1. Визначення основник напрямків діяльності підприємства , затвердження його планів та звітів про виконання;
5.1.2. Внесення змін і доповнень до статуту підприємства, зміна розміру його статутного  фонду;
5.1.3. Утворення , реорганізація  і ліквідація філій та представництв, затвердження  положень про них;
5.1.4. Визначення організаційної структури підприємства;
5.1.5. Прийняття рішення про ліквідацію підприємства , призначення  ліквідаційної  комісії , затвердження  ліквідаційного балансу ;
5.1.6. Призначення та звільнення директора.
5.1.7. Затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку,  визначення порядку покриття збитків;
5.1.8. Здійснення контролю за діяльністю підприємства;
5.1.9.Затвердження штатного розкладу підприємства, визначення розмірів та форм оплати праці його працівників;
5.1.10. Керівництво  підприємством  здійснює  Директор, який призначається власником.
5.1.11. Директор  вирішує  всі  питання діяльності  підприємства,  крім  тих,  що  відносяться до  виключення  компетенції   власника.
5.1.12. Директор діє  від імені підприємства , представляє його інтереси в державних органах, підприємствах  та  установах.
5.1.13. Директор  має  право :
-  без  довіреності  виконувати   дії  від   імені  підприємства  крім  тих ,  що   відносяться   до виключної  компетенції  засновника – власника;
- видавати накази, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його повноважень ;
- представляти підприємство у відносинах з будь – якими іншими юридичними та фізичними особами ;
- видавати довіреності, відкривати в банках поточні рахунки та інші рахунки ;
- видавати накази і давати вказівки, обов’язкові для всіх працівників підприємства ;
- приймати міри для заохочення працівників та накладати стягнення на працівників ;
- розробляти штатний розпис підприємства, приймати та звільняти працівників , укладати трудові угоди ;
- встановлювати порядок, системи та розміри оплати праці працівників ;
- розробляти поточні плани господарської діяльності підприємства.
5.1.14. Директор відповідає за  результати господарської діяльності підприємства, ефективне та цільове використання бюджетних коштів, техніку безпеки, виробничу санітарію, гігієну праці, протипожежну безпеку  та збереження печатки підприємства.
5.1.15. Директор звітує про свою діяльність перед Засновником – власником.
5.1.16. Підприємство проводить ревізію своєї господарської діяльності не рідше як один раз на рік  та  при необхідності – за рішенням Засновника – власника .
5.2.Основною формою здійснення повноважень трудового колективу підприємства є загальні збори , що скликаються за необхідністю , але не рідше одного разу на рік.
5.2.1.Загальні збори колективу :
-  виступають стороною в  укладанні  колективного договору з  адміністрацією підприємства;
-  розглядають   питання  соціального   захисту  працівників   підприємства   і   затверджують перелік  соціальних  пільг;
-  затверджують   заходи   щодо   економічного   та   соціального   розвитку   підприємства, підвищення   ефективності   праці ;
- вирішують питання формування фонду оплати праці, заохочення творчої активності та підвищення  продуктивності  праці.

    6. Зовнішньо – економічна діяльність підприємства.

6.1. Зовнішньо – економічна діяльність підприємства здійснюється відповідно до Закону України «Про зовнішньо – економічну діяльність» та інших нормативних актів, на основі самоокупності і самофінансування відповідно до предмету діяльності, визначеного даним Статутом.
6.2. Підприємство має право здійснювати експортно – імпортні операції , закупівлю та реалізацію товарів, сировини, матеріалів, устаткування тощо на договірних засадах у відповідності до діючого законодавства України.
6.3. Підприємство несе відповідальність за ефективність своєї зовнішньо – економічної діяльності згідно чинного законодавства України.

    7.Фінансово – господарська діяльність.
        Праця і заробітна плата.


7.1.Підприємство здійснює фінансово – господарські взаємовідносини з закладами, іншими підприємствами та організаціями на договірних засадах.
7.2.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів підприємства та господарської діяльності є прибуток.
7.3.Ціни , тарифи, послуги встановлюються з урахуванням затрат, попиту, відповідно до Законодавства України «Про ціни та ціноутворення» і Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»(ст..28)
7.4.Підприємство самостійно визначає кількість працівників, їх професійний та кваліфікаційний склад , необхідність залучення тимчасових працівників та сумісників.
7.5.Трудові доходи працівників визначаються відповідно до особистого трудового внеску кожного в кінцевий результат роботи і на підставі діючого законодавства формами оплати праці, регулюються податками  і не обмежуються максимальними розмірами.
7.6.Підприємство самостійно встановлює розмір , форму і систему оплати праці, а також інші доходи працівників, залежно від професії , кваліфікації , складності умов виконуваної роботи.
7.7.Прибуток , що залишається після сплати обов’язкових платежів , залишається у повному розпорядженні підприємства.
7.8.Підприємство проводить заходи із соціального забезпечення, відповідно до законодавства України , створення сприятливих умов праці, надання працівникам додаткових соціальних пільг у межах зароблених коштів.
7.9.Мінімальний розмір заробітної плати найманого працівника встановлюється не нижче мінімальної заробітної плати , встановленої законодавчими актами України.

     8.Бухгалтерська звітність.

8.1.Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, передбаченим законом.
8.2.Ревізія фінансово – господарської діяльності підприємства здійснюється з ініціативи власника.
8.3.Фінансовий рік підприємства встановлюється 01 січня по 31 грудня календарного року.

     9.Ліквідація та реорганізація.

9.1.Ліквідація та реорганізація підприємства проводиться в порядку , передбаченому діючим законодавством України.
9.2.При реорганізації та ліквідації підприємства звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

      10.Заключні положення.    

10.1.Положення, які не знайшли свого відображення в даному статуті, регулюються
чинним  законодавством України.                 
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь