Чернихівецька громада

припинила діяльність, увійшла до складу Збаразької громади

Відділ освіти

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ освіти Чернихівецької сільської ради  (об’єднаної територіальної громади)

Збаразького району Тернопільської області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти Чернихівецької  сільської  ради (об’єднаної  територіальної громади) Збаразького району Тернопільської області (надалі – Відділ освіти)  утворюється Чернихівецькою сільською радою Збаразького району Тернопільської області (надалі – Черниховецька сільська рада) відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про освіту» і є її виконавчим органом.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним Чернихівецькій сільській  раді, підпорядкованим виконавчому комітету, сільському голові та заступникові сільського голови.

1.3. Відділ освіти у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України ,постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти України , розпорядчими документами  управління освіти і науки обласної державної адміністрації, рішеннями сільської  ради та її  виконавчого комітету, розпорядженнями сільського  голови, іншими нормативно-правовими документами, а також цим Положенням.

1.4. Положення про Відділ освіти затверджується Чернихівецькою  сільською радою.

1.5. Працівники Відділу освіти є посадовими особами органу  місцевого самоврядування.

1.6. Структура і чисельність  Відділу освіти  затверджується Чернихівецькою  сільською радою.

1.7.  Чернихівецька сільська рада створює умови для належної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу освіти, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, сучасним обладнанням, необхідним для належного виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 

II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ ОСВІТИ

2.1. Відділ освіти є юридичною особою.

2.2. Відділ освіти має печатку із зображенням Державного герба України та його власною назвою, штамп, відповідний бланк, рахунки в установах банків та інші атрибути, передбачені для  юридичної особи.

2.3. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Чернихівецької сільської ради (об’єднаної територіальної громади)  в межах асигнувань, затверджених сільською  радою, а також коштів державного бюджету в межах виділених субвенцій та дотацій.

2.4. Джерелами формування коштів відділу освіти є:

-  кошти сільського  бюджету;

- інші кошти, що передбачаються відділу освіти  відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Відділ освіти  володіє та користується комунальним майном , переданим йому в управління.

2.6. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу освіти проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7. Місцезнаходження Відділу освіти: 47370, Тернопільська область, Збаразький район, село Чернихівці, вул.  Шкільна, 34.

 

IІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

3.1. Метою діяльності Відділу освіти є забезпечення прав громадян Черниховецької  об’єднаної територіальної громади на освіту відповідно до Конституції і діючого законодавства України, створення сприятливих умов для функціонування в громаді закладів освіти і виховання, соціального захисту і всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку, забезпечення доступності,  безоплатності та обов’язковості освіти для усіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору.

3.2. Основними завданнями Відділу освіти є:

3.2.1. Реалізація державної політики та політики сільської ради в галузі освіти і виховання на відповідній території;

3.2.2. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної  освіти, удосконалення мережі навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян;

3.2.3. Розробка та організація виконання програми розвитку освіти в громаді;

3.2.4. Створення  рівних та доступних умов для здобуття членами громади дошкільної, повної загальної середньої  освіти;

3.2.5. Забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, науково-методичної й інноваційної діяльності, захист інтелектуальної власності;

3.2.6. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти,  стандартів освіти навчальними закладами, розташованими на території Чернихівецької  об’єднаної територіальної громади;

3.2.7. Навчально-методичне керівництво навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення;

3.2.8. Проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних  навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території Чернихівецької  об’єднаної територіальної громади; оприлюднення результатів атестації;

3.2.9. Координація діяльності навчальних закладів комунальної власності Чернихівецької  об’єднаної територіальної громади, організація їх роботи з кадрового, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення і господарського обслуговування;

3.2.10.  Комплектування   навчальних    закладів     педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами;

3.2.11. Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

3.2.12. Організація експериментальної та інноваційної діяльності у навчальних закладах територіальної громади;

3.2.13. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

3.2.14. Організація моніторингу якості освіти та контролю стану цієї роботи з закладах освіти територіальної громади;

3.2.17. Організація підготовки учнів до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів територіальної громади;

3.2.18.  Здійснення міжнародного співробітництва.

3.2.19.   Підготовка проектів рішень  сільської ради та її виконавчого комітету з питань, що входять до компетенції Відділу освіти.

        3.2.20. Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ освіти відповідно до чинного законодавства.

3.3. Відділ освіти при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, з сільською радою та її виконавчим комітетом, сільським  головою, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими  комісіями та  органами, утвореними  Чернихівецькою  сільською  радою.

 

ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

4.1. У межах своєї компетенції, Відділ освіти:

4.1.1.  Забезпечує у межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади у сфері освіти шляхом реалізації відповідних державних та місцевих освітніх програм, надання населенню якісних  освітніх послуг через мережу навчальних закладів, що знаходяться на території громади.

4.1.2.  Здійснює керівництво і контроль щодо дотримання Державних стандартів освіти, науково-методичне керівництво навчальними закладами комунальної власності Чернихівецької  об’єднаної територіальної громади та інших форм власності;

4.1.3. Аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної та загальної середньої освіти, визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до сільської  ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

4.1.4. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних  навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

4.1.5. У межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського  голови в галузі освіти).

4.1.6. Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу освіти;

4.1.7. Проводить державну атестацію навчальних закладів територіальної громади  (не рідше, ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти, забезпечує гласність її результатів;

4.1.8. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами  території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

4.1.9. Вивчає потребу та вносить пропозиції до сесії сільської  ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

4.1.10. Вивчає потребу та вносить пропозиції до сесії сільської  ради щодо ініціювання утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

4.1.11. Вносить пропозиції до сесії сільської  ради про ініціювання відкриття профільних класів,   навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань,   центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

4.1.12. Погоджує проекти будівництва, реконструкції загальноосвітніх, дошкільних  навчальних закладів комунальної форми власності;

4.1.13. Забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

4.1.14. Організовує нормативно-правове забезпечення загальної середньої, дошкільної  освіти в територіальній громаді:

4.1.15. Контролює дотримання навчальними закладами  законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

4.1.16. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту освіти;

4.1.17. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками об’єднаної територіальної громади повної загальної середньої освіти;

4.1.18. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

4.1.19. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

4.1.20. Розробляє проекти статутів навчальних закладів комунальної та інших форм власності,  проводить їх експертну оцінку та готує  до реєстрації ;

4.1.21. Організовує навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх, дошкільних  навчальних закладів;

4.1.22. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи дошкільних  навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

4.1.23. Забезпечує  виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання,  проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, сприяє участі дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах;

4.1.24. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників,  навчальних  програм, бланків документів про освіту ,Золотих і Срібних медалей, похвальних грамот і листів тощо.

4.1.25. Забезпечує фінансування витрат на утримання загальноосвітніх, дошкільних  навчальних закладів комунальної власності громади;

4.1.26. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

4.1.27. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року,  зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

4.1.28. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та наданням практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

4.1.29. Організовує облік дітей та підлітків шкільного віку, контролює виконання вимог щодо їх навчання у навчальних закладах

4.1.30. Організовує діяльність учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах територіальної громади та забезпечення їх соціального захисту;

4.1.31. Вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в родинах опікунів, надання їм матеріальної та іншої допомоги;

4.1.32. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронат;

4.1.33. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

4.1.34. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств з метою розвитку здібностей і задоволення інтересів дітей;

4.1.35. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

4.1.36. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

4.1.37. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

4.1.38. Спільно із закладами охорони здоровя організовує щорічні  безоплатні медичні огляди учнів та безоплатне  медичне обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

4.1.39. Прогнозує потребу територіальної громади у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

4.1.40. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

4.1.41. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

4.1.42. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до нормативних документів,  затверджених Міністерством освіти і науки України;

4.1.43. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.1.44. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в об’єднаній територіальній громаді; організовує з цією метою збір та опрацювання інформації і формування банку даних;

4.1.45. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в громаді (не рідше, ніж один раз на рік);

4.1.46. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

4.1.47. 3абезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі;

4.1.48.Забезпечує захист персональних даних;

4.1.49. Виконує інші функції, пов'язані з роботою органу управління освітою.

                                    

V. ПРАВА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

5.1. Відділ освіти має право:

5.1.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

5.1.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності;

5.1.3. Проводити конференції педагогічних працівників,  семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

5.1.4. Вносити до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі  об’єднаної територіальної громади;

5.1.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їх повноважень;

5.1.6. Погоджувати надання в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади і перебувають в управлінні Відділу освіти;

5.1.7. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.1.8. Видавати накази і контролювати їх виконання. Накази Відділу освіти, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання;

5.1.9. Залучати до розгляду питань, які належать до його компетенції, спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об’єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

5.1.10. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.1.11. Представляти в установленому порядку інтереси об’єднаної територіальної громади з питань  освіти;

5.1.12. Проводити планові перевірки підпорядкованих Відділу освіти закладів  щодо дотримання  законодавства України;

5.1.13. Вносити на розгляд сільської ради, її виконавчого комітету пропозиції щодо розвитку й функціонування закладів освіти, удосконалення роботи відділу та з інших питань.

 

VI. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

6.1. Структура та штатний розпис Відділу освіти  затверджується сільським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці.

6.2. Посадові обов’язки працівників Відділу освіти визначаються посадовими інструкціями, які затверджуюються в установленому порядку. 

6.3. При Відділі освіти може створюватись рада керівників навчальних закладів, інші комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

 

VII. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ ОСВІТИ

7.1. Відділ  освіти очолює начальник, який призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов'язків згідно з розпорядженням сільського  голови.

7.2. На посаду начальника призначається  особа з  вищою освітою відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах – не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах – не менше 5 років.

7.3. Начальник Відділу освіти:

-  здійснює керівництво діяльністю відділу;

- забезпечує виконання покладених на відділ завдань;

         - несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання

           покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової

           дисципліни;

- планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

- видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання;

         -  подає на затвердження сільського  голови проект кошторису доходів і видатків,

           вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці  працівників

           відділу;

 - розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

-  затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, керівників комунальних

  навчальних закладів в установленому порядку,  педагогічних працівників

  загальноосвітніх навчальних закладів за поданням директора навчального закладу;

- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників та

 педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти;

- затверджує посадові інструкції працівників відділу, керівників підпорядкованих

 закладів;

- представляє без доручення відділ у відносинах з фізичними і юридичними особами;

- укладає в межах повноважень відділу договори, контракти, інші угоди,

  видає довіреності;

-  веде особистий прийом громадян;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать

  до компетенції відділу освіти та розробляє проекти відповідних рішень;

- розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників

 державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та

 про присвоєння їм почесних звань України;

- відкриває та закриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

- сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти.

         - здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства

           України.

 

7.5. При Відділі освіти може створюватися колегія, діяльність якої регламентується

  положенням про неї.

 

VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

8.1. Працівники Відділу освіти несуть відповідальність за належне виконання покладених на нього даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу освіти розподіляються між працівниками установи  начальником та закріплюються у посадових інструкціях.

8.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу освіти притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

ІX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ліквідація або реорганізація Відділу освіти здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, визначеному законодавством України      

 

                      

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь