Чернихівецька громада

припинила діяльність, увійшла до складу Збаразької громади

Відділ з питань гуманітарної роботи(медицина, культура, спорт і молодь, соціальний захист)

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради Збаразького району Тернопільської області

 

 1.Загальні положення.

1.1. Відділ з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради Збаразького району Тернопільської області (надалі - відділ) є виконавчим органом сільської ради, створюється сільською радою, підзвітне і підконтрольне сільській раді, підпорядковане виконавчому комітету сільської ради та сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Повна назва Відділу: відділ з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради Збаразького району Тернопільської області.                       

 юридична адреса: Тернопільська обл., Збаразький район, с.Чернихівці,

   вул. Шкільна, 28.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради і виконавчого  комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується сільською  радою.

1.5. Відділ не є юридичною особою.

2. Мета діяльності Відділу:

2.1. Метою діяльності Відділу є:

2.1.1. Забезпечення, в межах визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сферах  охорони здоров’я, культури , соціального захисту, молоді та фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних, обласних і місцевих програм.

2.1.2. Надання населенню якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу лікувально-профілактичних підприємств, установ  і закладів.

2.1.3. Збереження та популяризація  національного  і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору населених пунктів територіальної громади та надання  

якісних послуг через мережу закладів .

2.1.4. Надання населенню якісних послуг в сфері фізкультури і спорту через мережу комунальних підприємств, установ , громадських спортивних організацій для задоволення потреб та інтересів територіальної громади .

3. Основні завдання, функції та права :

     Відділ здійснює реалізацію державної політики та політики сільської  ради:

3.1. У сфері фізичної культури, молоді і спорту:

3.1.1.Надає населенню якісні послуги в сфері фізичної  культури  і спорту.

3.1.2. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.1.3. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з відомчими, приватними організаціями , клубами, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою  і спортом мешканців громади.

3.1.4. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

3.2. У сфері охорони здоров’я:

3.2.1. Забезпечує виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державних стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій, підвищення  якості надання медичних послуг, збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного добробуту населення, нормативну і програмну підтримку закладів, установ і підприємств  зазначеної сфери.

3.2.2. Здійснює забезпечення діяльності і організацію фінансування закладів, установ, організацій і підприємств  сфери охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади села, прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

3.2.3. Координує діяльність закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, розташованих на території населених пунктів сільської ради об’єднаної територіальної громади. Забезпечує взаємодію закладів, установ, організацій і підприємств  зазначеної сфери з органами державної влади,  іншими недержавними і громадськими організаціями.

3.2.4. Бере участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони   здоров’я в інтересах об’єднаної територіальної громади .

3.3. У сфері культури:

3.3.1. Реалізує пріоритети та основні засади державної політики, повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури.

3.3.2. Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки розвитку початкової спеціальної мистецької освіти в галузі культури, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

3.3.3. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

3.3.4. Забезпечує збереження і зміцнення матеріально-технічної бази  бібліотек та клубних установ, музеїв тощо.

3.3.5. Готує проекти розпорядчих актів сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови  в т.ч. нормативного характеру.

3.3.6. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно  до чинного законодавства.

3.4.  При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.4.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, Статуті об’єднаної територіальної громади.

3.4.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно осіб.

3.4.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.4.4. Організовує та проводить культурні, молодіжні та фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення.

3.4.5. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток охорони здоров'я, культури, молоді, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту в населених пунктах об’єднаної територіальної громади, організовує збирання та опрацювання  інформації і формування банку даних.

3.4.6. Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.4.7. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного  і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей та молоді, забезпечує  оздоровленням дітей, організацію  їх дозвілля.

3.4.8. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.4.9. Сприяє органам опіки і піклування  у виявленні  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів щодо захисту особистих  і майнових прав даної категорії дітей.

3.4.10. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх , насильству у сім’ї, порушенні прав  неповнолітніх.

3.4.11. Забезпечує участь дітей у різного рівня чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях,  змаганнях.

3.5. У сфері культури:

3.5.1. Забезпечує створення умов для збереження та розвитку культури,  сприяння відродженню мистецьких осередків.

3.5.2. Створює умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб українського народу, розвитку закладів культури (бібліотек, клубів, музеїв) незалежно від форми власності, розширення культурної інфраструктури села.

3.5.3. Забезпечує умови праці працівників у сфері культури згідно з чинним законодавством.

3.6. У сфері охорони здоров’я:

3.6.1. Забезпечує надання в межах виділеного фінансування  доступного і безкоштовного медичного обслуговування на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

3.6.2. Контролює в установленому порядку підготовку до державної акредитації комунальних  закладів охорони здоров’я.

3.6.3. Контролює забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

3.6.4. Аналізує стан охорони здоров’я в населених пунктах об’єднаної територіальної громади,  визначає тенденції і перспективи  розвитку  сфери охорони здоров’я.

3.6.5. Вносить у встановленому порядку пропозиції по відкриттю, створенню, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств  охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.6.6. Бере участь у перевірках підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності об’єднаної територіальної громади  у встановленому законом порядку.

3.6.7. Організовує та здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.6.8. Здійснює керівництво діяльністю, координує  і контролює роботу закладів охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.6.9. Бере участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ  і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.6.10. Приймає, аналізує та оцінює звіти про роботу керівників закладів, установ та організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності об’єднаної територіальної громади.

3.6.11. Здійснює контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації та проходженням атестації працівників сфери охорони здоров’я.

3.7. Відділ має право:

3.7.1. Залучати до розроблення місцевих програм з питань:  охорони здоров’я, культури, молоді, фізичної культури та спорту , соціального захисту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, медичних, культосвітніх,  науково-педагогічних  працівників,  спортсменів , громадські організації.

3.7.2. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування установ  культури, охорони здоров’я,  спортивного, молодіжного спрямування та брати безпосередню участь у формуванні бюджету галузей, які є в компетенції відділу.

3.7.3. Готувати пропозиції сільському голові щодо призначення керівників закладів , що належать до компетенції відділу.

3.7.4. Вносити сільській раді пропозиції з питань, будівництва, реконструкції, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності підвідомчих відділу закладів.

3.7.5. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення підприємств та закладів культури, підпорядкованих  Відділу.

4. Структура Відділу:

4.1. Штатний розпис Відділу затверджується розпорядженням сільського голови у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених  сільською радою.

4.2. При відділі з питань гуманітарної роботи може створюватися рада керівників відповідних закладів, комісії за участю депутатів, представників громадськості.

 5. Керівництво Відділу:

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється  з посади сільським головою за конкурсною процедурою, відповідно діючого законодавства.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Діє без доручення від імені відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

5.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює  їх виконання.

5.2.5. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

5.2.6. Надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення  на  посаду  і звільнення з посади працівників Відділу.

5.2.7. Здійснює інші повноваження,  покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.2.8. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

6. Фінансування діяльності Відділу:

6.1. Відділ фінансується  за рахунок коштів сільського бюджету,  виділених на його утримання, на відповідний період.

6.2. Джерелами фінансування Відділу є:

-  кошти сільського  бюджету;

- інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

6.3. Відділ користується закріпленим за ним майном, що перебуває у власності громади.

7. Заключні положення:

7.1. Ліквідація  і реорганізація Відділу здійснюється  за рішенням сесії сільської ради у встановленому законом порядку.

7.2.  Зміни і доповнення до цього Положення вносяться  за рішенням сесії сільської ради.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь